نوشته های جدید تریدروم

منتخب تریدروم

Bitcoin
btc / usd
$11494.14
(-218.88%)
رتبه در حجم بازار:
حجم بازار: $۲۱۲۱۷۹۱۹۶۹۱۴
حجم ۲۴ ساعت گذشته: $۲۴۷۱۲۹۶۱۰۱۰
بیشترین و کمترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: $۱۱۷۵۳.۸۲/$۱۱۱۶۸.۷۸
Ethereum
eth / usd
$381.12
(-8.69%)
رتبه در حجم بازار:
حجم بازار: $۴۲۷۲۹۴۶۲۱۱۶
حجم ۲۴ ساعت گذشته: $۱۳۹۵۱۵۵۲۸۱۷
بیشترین و کمترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته: $۳۹۲.۱۲/$۳۶۷.۹۸